REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "POLUB NAS NA FACEBOOKu".

 • I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Polub nas na Facebooku" (zwanej dalej Konkursem) jest Biuro Podróży Gold Tour sp z o.o. z siedzibą w Prudniku, ul. Batorego 12a, 48-200 Prudnik,
 2. Konkurs obejmuje wszystkich pełnoletnich Klientów Biura Podróży Gold Tour biorących udział w organizowanych imprezach turystycznych w trakcie trwania konkursu,
 3. Celem Konkursu jest upowszechnienie profilu firmowego na portalu Facebook (https://www.facebook.com/bpgoldtour/) oraz pozyskanie tzw. polubień - „like”,
 4. Konkurs jest jednorazowy i trwa od jego ogłoszenia przez Organizatora do 22.12.2018 r.,
 5. Informacje o Konkursie udostępnione zostaną stronie internetowej Organizatora: http://www.goldtour.eu
 • II. Warunki i zasady udziału w Konkursie
 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne,
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien dokonać „polubienia” profilu firmowego Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/bpgoldtour/) oraz umieścić krótki wpisu na w/w profilu,
 3. Następnie należy wypełnić otrzymaną od pilota/rezydenta ankietę i przekazać ją rezydentowi/pilotowi lub wysłać pocztą na adres Organizatora,
 4. Organizator zastrzega, że tylko poprawnie wypełnione ankiety będą brały udział w losowaniu nagród,
 5. Uczestnik Konkursu może dokonać polubienia profilu Facebook Organizatora tylko raz posługując się swoim kontem na tymże portalu,
 6. Przyznanie nagród obędzie się poprzez losowanie zorganizowane przez Organizatora w dniu 22.12.2018,
 7. Nagrodami w Konkursie jest 8 bezpłatnych miejsc pobytu w Sanatoriach w Truskawcu w 2019 roku: 2 miejsca w Sanatorium Południowy, 2 miejsca w Sanatorium Szachtar, 2 miejsca w Sanatorium Mołdowa i 2 miejsca w Sanatorium Perła Zakarpacia,
 8. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia wylosowanej osoby o przyznaniu jej nagrody poprzez wiadomość na portalu Facebook, telefonicznie lub listownie,
 • III. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w formie elektronicznej lub drukowanej w siedzibie Organizatora,
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji,
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem elektronicznym lub wydrukowanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia,
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • IV. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie firmy,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy,
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie,
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

pdf icon   Regulamin do pobrania                  pdf icon   Ulotka do pobrania