REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "POLUB NAS NA FACEBOOKU".

  • I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Polub nas na Facebooku" (zwanej dalej Konkursem) jest Biuro Podróży Gold Tour sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, ul. Batorego 12a, 48-200 Prudnik,
 2. Konkurs obejmuje wszystkich pełnoletnich nowych Klientów Biura Podróży Gold Tour biorących udział w organizowanych imprezach turystycznych w trakcie trwania konkursu,
 3. Celem Konkursu jest upowszechnienie profilu firmowego na portalu Facebook (https://www.facebook.com/bpgoldtour/) oraz pozyskanie tzw. polubień - „like”,
 4. Konkurs jest jednorazowy i trwa od jego ogłoszenia przez Organizatora do 20.12.2019r.,
 5. Informacje o Konkursie udostępnione zostaną stronie internetowej Organizatora: http://www.goldtour.eu
 • II. Warunki i zasady udziału w Konkursie
 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne,
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien dokonać „polubienia” profilu firmowego Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/bpgoldtour/) oraz umieścić krótki wpisu na w/w profilu,
 3. Następnie należy wypełnić otrzymaną od pilota/rezydenta ankietę i przekazać ją rezydentowi/pilotowi lub wysłać pocztą na adres Organizatora,
 4. Organizator zastrzega, że tylko poprawnie wypełnione ankiety będą brały udział w losowaniu nagród,
 5. Uczestnik Konkursu może dokonać polubienia profilu Facebook Organizatora tylko raz posługując się swoim kontem na tymże portalu,
 6. Przyznanie nagród odbędzie się poprzez losowanie na żywo transmitowane poprzez portal Facebook na profilu Organizatora w dniu 20.12.2019r., o godzinie 12:00
 7. Nagrodami w Konkursie są 4 bezpłatne wyjazdy w 2020 roku: 1 miejsce do Izraela, 1 miejsce do Odessy, 2 miejsca do Sanatorium w Truskawcu
 8. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia wylosowanej osoby o przyznaniu jej nagrody poprzez wiadomość na portalu Facebook, telefonicznie lub listownie,
 • III. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w formie elektronicznej lub drukowanej w siedzibie Organizatora,
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji,
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem elektronicznym lub wydrukowanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia,
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • IV. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie firmy,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy,
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
 4. akceptuje zasady Konkursu określone w regulaminie,
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Podróży Gold Tour Sp.zo.o. na potrzeby konkursu, a ochroną danych osobowych w firmie zajmuje się Anna Sikora, tel. 519 347 715, e-mail: sikora@goldtour.eu,
 6. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, telefoniczną, lub za pomocą wiadomości listownych, dotyczących produktów i usług Biura Podróży Gold Tour,
 7. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

pdf icon   Regulamin do pobrania                  pdf icon   Ulotka do pobrania